Protocollen

De volgende protocollen zijn op school aanwezig en in te zien:

 • Algemene schoolregels
 • Notitie tussenschoolse opvang
 • Protocol agressie en geweld
 • Stappenplan grensoverschrijdend gedrag
 • Protocol Media
 • Plaatsing en toewijzing van leerlingen in het kader van Passen Onderwijs
 • Ziekte – overlijden – ongeval
 • Dyslectieprotocol
 • Protocol contactavonden
 • Protocol gedragscode leerkrachten
 • Protocol huiswerk
 • Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders
 • Protocol intake en toetsen kleuters
 • Protocol leerlingverdeling bij combigroepen
 • Protocol omgaan met methoden
 • Protocol opkomstplicht team en nascholingsbijeenkomsten
 • Protocol overgaan /zittenblijven/verlening/ eigen leerlijn
 • Protocol PrimAH stagiares
 • Protocol PrimAH reglement sociale media en ouders
 • Protocol PrimAH privacyreglement leerlingen en ouders
 • Beleid PrimAH aanmelding, toelating, verwijzing en verwijdering