Medezeggenschapsraad & GMR

De wet schrijft voor dat op elke school een medezeggenschapsraad (MR) wordt ingesteld die bestaat uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van personeel en ouders.

De MR heeft onder andere tot taak het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg. De MR is verder bevoegd alle aangelegenheden die de school betreffen te bespreken met de directie. De MR praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. De MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht.

Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur kan besluiten om het advies niet op te volgen, mits dit met redenen omkleed wordt. Instemmingsrecht wil zeggen dat het schoolbestuur zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet kan nemen.

De MR heeft onder andere adviesrecht bij: beleid inzake aanstelling of ontslag van de schoolleiding, regeling van de vakanties, fusie met een andere school.

Instemming is bijvoorbeeld van toepassing bij: verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school, vaststelling/wijziging van het schoolplan.

De MR bestaat uit 4 personen: 2 leerkrachten en 2 ouders. De leden zijn: Ouders: Hans Zwart (lid) en Frank Moree (lid). Personeel: Mathieu Geerts (voorzitter) en Janien Vos (secretaris).

De zittingstijd voor een MR-lid is twee jaar. Men kan zich daarna direct weer herkiesbaar stellen.

De vergaderingen zijn openbaar en worden steeds aangekondigd in de nieuwsbrief. De directeur maakt geen deel uit van de MR, maar kan op deze vergaderingen worden uitgenodigd om waar gewenst de nodige informatie te verstrekken. De data van MR-vergaderingen worden via de agenda op de ouderportal bekend gemaakt.

Bij school-overstijgend beleid wordt gesproken met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.(GMR). De kleine scholen hebben 1 vertegenwoordiger in de GMR. Meer over de GMR vindt u hier.