Medezeggenschapsraad (MR) & GMR

De wet schrijft voor dat op elke school een medezeggenschapsraad (MR) wordt ingesteld, bestaande uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van personeel en ouders.

De MR heeft onder andere tot taak het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg. De MR is verder bevoegd alle aangelegenheden die de school betreffen te bespreken met de directie. De MR praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. Daarmee komen we op twee soorten rechten die de MR heeft; adviesrecht en instemmingsrecht.

Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur kan besluiten om het advies niet op te volgen, mits dit met redenen omkleed wordt. Instemmingsrecht wil zeggen dat het schoolbestuur zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet kan nemen.

Adviesrecht heeft de MR onder andere bij:

  • beleid inzake aanstelling of ontslag van de schoolleiding
  • regeling van de vakanties
  • fusie met een andere school

Instemming is bijvoorbeeld van toepassing bij:

  • verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school
  • vaststelling/wijziging van het schoolplan

De MR bestaat uit 4 personen: 2 leerkrachten en 2 ouders.

De zittingstijd voor een MR-lid is twee jaar. Men kan zich daarna direct weer herkiesbaar stellen.

De vergaderingen zijn openbaar en worden steeds aangekondigd in de nieuwsbrief. De directeur maakt geen deel uit van de MR, maar kan op deze vergaderingen worden uitgenodigd om waar gewenst de nodige informatie te verstrekken. Bij school overstijgend beleid wordt gesproken met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.(GMR). Uit elke MR nemen 2 leden plaats in de GMR.

De data van MR-vergaderingen zullen via de agenda op de ouderportal bekent worden gemaakt.
De data van de GMR-vergaderingen zijn op te vragen bij Stichting PrimAH (secretaris.gmr@primah.org)
Onze MR bestaat uit de volgende leden:

Oudergeleding:

  • Annemieke Ensing (Lid)
  • Jantine van der Wekken (Secretaris)

Personeelsgeleding:

  • Matthieu Geerts (Voorzitter)
  • Kariann Miedema  (Lid)