Schoolplan 2023-2027

De ontwikkeling van het onderwijs binnen de school gebeurt planmatig aan de hand van een onderwijskundig meerjarenplan dat onder andere is gebaseerd op een interne analyse, een enquête onder ouders, leerlingen en personeel, en opmerkingen van de inspectie.

Het schoolplan beschrijft in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Het schoolplan functioneert daardoor als een planningsdocument naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders.

Op basis van de ambities en de speerpunten uit ons koersplan stellen we een jaarplan op bestaande uit projecten om onze doelen te behalen, te evalueren en te borgen. Op deze wijze geven we vorm aan de cyclus: plan, do check, act. Daarbij zijn de indicatoren van het vernieuwde inspectiekader uitgangspunt en dus leidend.

Schoolplan obs Anloo 2023-2027